støjkortlægning


digi


Dokumentationen af støjbelastningen fra aktiviteterne udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Denne metode går i korthed ud på, at støjemissionen fra hver enkelt støjkilde bestemmes f.eks. ved støjmålinger tæt på støjkilden.
Herefter beregnes støjbidraget fra støjkilden i relevante punkter i det nærliggende boligområde. Denne metode medfører, at støjen fra lastbiler kan måles / beregnes uafhængigt af de andre støjkildersamt bagrundstøj (fra bl.a. trafik og nabostøj) udelukkes. Resultatet af beregning erne vil angive hvilke støjkilder, som er mest betydende, hvorved de støjkilder, der måske giver anledning til overskridelse af støjgrænserne, vil være angivet og med information om, hvor kraftig støjdæmpning en heraf eventuelt bør være. Denne detail Information fås ikke ved støjmålinger udført direkte i immissionspunkterne.

3D støjmodellen opbygges blandt andet ved hjælp af en digitizer, som kan indføje alle relevante geometriske data fra kort- og tegningsmateriale, såsom placeringer af bygninger, immissionspunkter med mere. I modellen indlæses desuden områder med akustisk porøst terræn samt andre topografiske forhold. På dette grundlag kan alle nødvendige afstande mellem kilder og im-missionspunkter, kilder og skærme, refleksioner, terrændæmpninger findes, hvorved støjbidraget kan beregnes.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 foreskriver blandt andet, at der måles eller beregnes ved virksomhedens mest støjende drift, da støjgrænserne skal overholdes ved alle forekommende driftssituationer. Dette gælder dog ikke nødsituationer, hvor eksempelvis alarmer eller nødanlæg er i gang. Kortvarige støjende driftstilstande, der er jævnligt tilbagevendende, skal medregnes.