arbejdspladsstøj


Målingerne udføres efter metoderne beskrevet i Dansk Standard, DS/EN ISO 11201: ”Akustik. Støj fra maskiner og udstyr. Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) – teknikermetode” samt
Arbejdstilsynets vejledninger ”Et støjsvagt arbejdsmiljø” og D.6.1-5 2017.

Støjgrænser på arbejdspladsen
Ingen person må udsættes for en støjbelastning (Lr) over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C) under arbejdet.

Støjbelastningen af en person angives ved det energiækvivalente, A-vægtede lydtryk niveau på arbejdspladsen for en 8 timers arbejdsdag i dB(A), betegnet LAeq (8 timer), som personen udsæt-tes for, såfremt arbejdsgiveren stiller høreværn til rådighed, ellers er grænseværdien
80 dB(A) og en spidsværdi over 135 dB(C) jvf. At-vejledning D.6.1.

• Der skal korrigeres, hvis støjen er ”impulsagtig”, og dens spidsværdi overstiger 115 dB(A) eller dB(C) mere end én gang i minuttet.
• Korrektionen er +5 dB (A), hvis der er impulsstøj.

OBS! Den nedstående tabel kan bruges til beregning af hvor mange timer, og på hvilket niveau man kan arbejde i støjende omgivelser.

Det betyder, at man kan arbejde 8 timer ved støjniveau på 85 dB(A), 7 timer ved 85,6 dB(A), 6 timer ved 86,2 dB (A) og så videre til kun 1 time arbejde ved 94 dB(A). I den resterende periode skal niveauet være lavere, dvs. mindst 15 dB(A) mindre end støjniveau-et i de støjende perioder.