ydelser


aku2


Lige siden støjgruppens start i 1962 har de primære opgaver ligget indenfor ekstern støj med ud­gangspunkt i Miljøstyrelsens Vejledninger (MST) herom, primært:

nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksom­heder”

nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj fra virksomheder

nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”

Til det formål er opbygget en stor instrumentsamling omfattende fra simple lydtryksmålere til de mest avancerede lydindensitetsmålere, oktavbånds- og FFT-analysatorer. Der har været tradition for, at støjgruppen altid havde de sidste nye fra Brüel & Kjær, f.eks. den første realtime oktavbåndsanalysator og alle generationerne af lydintensitetsmåleudstyr. Hertil kommer vibra­tionsmåleudstyr samt en campingvogn udstyret for eksterne støjmålinger og med meteorologisk udstyr for bestemmelse af vindretning, vindhastighed og temperaturgradient.

En specialitet er sonderørsmålinger, hvorved støjniveauet og dermed lydeffektniveauet kan be­stem­­mes inde i en flere hundrede grader varm skorsten uden at skade mikrofonen, der placeres udenfor skorstensrøret.
For at optimere måle- og analyseprocessen har støjgruppen udviklet egne programmer:

MULTI: der styrer analysatorer og hvori der bl.a. beregnes kildestyrker, samt indgår i kalibrerings­opstillingen for kalibreringer af mikrofoner, lydtryksmålere, båndoptagere, skrivere og analysatorer.

dkLyd: for beregning af ekstern støj i fuld overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. I programmet er indbygget nogle faciliteter som konkurrerende programmer har svært ved at tilbyde bl.a. inden for behandling af intern transport og bygninger bestående af flere delbygninger. Herud over simulering af støjdæmpende foranstaltninger.

Kunder til de ydelser dk-akustik kan tilbyde er såvel store som små virksomheder, der overfor de lokale tilsynsmyndigheder skal sandsynliggøre/dokumentere ved en DANAK-akkrediteret rap­port, at kraven til støjbelastningen fra virksomheden til omgivelserne og typisk ved den nærmeste be­boelse er opfyldt. Meget ofte medføre dette, at støjbi­drag­et fra virksomheden skal dæmpes. Den anvendte beregningsmetode vil som regel være valgt således, at støjdæmpningen af de aktuelle støjkilder kan beregnes. Herefter kan udføres et konkret støj­dæmp­­ningsforslag for hver af de aktu­elle støjkilder.

moling

Den opnåede støjdæmpning skal selvfølgeligt herefter kon­trolleres og alt efter, hvem der har projekteret/udført støjdæmpningen kan denne udføres af dk-akustik eller af andre for at op­retholde uafhængighed, hvis det er påkrævet i den aktuelle opgave.
Virksomhederne er og har været: Kraftvarmeværker, Medicinalindustri, Genbrugsvirksomheder, Møbel­industrier, Plastvirksomheder, Vindmøller, Motorsportsbaner mm.

For at opretholde DANAK-akkrediteringen forudsættes, at vi er kvalitetssikret i overensstemmelse med ISO/IEC 17.025 her 2. udgave fra 2005-05-15, hvorved der også arbejdes i overensstem­mel­se med ISO 9001 fra år 2000.
Vi ser en stærk stigende efterspørgsel efter støjdeklarationsmærkning efter EU-direktiver, hvorfor dk-akustik har opnået en udvidelse af akkrediteringsområdet med EØF-typeafprøvninger, herunder også afprøvning af signal fløjter i redningsveste. Det er dk-akustiks hensigt, at udvide aktiviteterne på dette område i takt med efterspørgslen og muligheder for at opnå autorisation på de enkelte del­områder.

Inden for bygningsakustik påtænkes udvidet med mange-kanals udstyr for samtidige målinger flere steder i byggeriet. dk-akustik kan udføre efterklangstidsmålinger og isolationsmålinger, men indtil videre kun successive målinger punkt for punkt.