om os


I 1918 blev Dansk Kedelforening (Foreningen af danske kedelejere) startet med aktiviteter tilknyttet til driftsforholdene på forskellige formere for energianlæg. Dette har ført til opbygning af en omfat­ten­de viden hos medarbejderne om driftstekniske forhold på såvel det energi- som miljømæssige område. Denne viden, suppleret med måletekniks sagkundskab, udnyttes af medlemskredsen og danner baggrund for forskningsmæssige projekter med økonomisk støtte fra ministerier og styrel­ser samt private virksomheder.


dklogo
I 1962 blev støjgruppen oprettet med Poul Behnk som leder. Gruppen havde til formål at udføre må­linger af intern og ekstern støj i forbindelse med industrielle anlæg, erhvervsvirksomheder, var­mecentraler og kraftværker samt støj- og vibrationsmålinger til sporing af støjkilder og –trans­mis­sionsveje. Endvidere ydes bistand ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

I 1981 blev opnået DANAK akkreditering nr. 91: ”Prøvning inden for akustik”. Denne akkreditering er siden løbende blevet fornyet.

I 1984 blev Peter Just fuldtidsbeskæftiget i afdelingen.

I 1996 bliver Dansk Kedelforening omdøbt til dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ

I 2002 bliver Dimitar Ianev ansat i dk-TEKNIK


LOGO-FORCE-Technology
I 2004 sker en sammenlægning af dk-TEKNIK med FORCE Technology. Støjgruppen flytter sam­men med den øvrige måletekniske afdeling til FORCE Technology i Brøndby.

Pr. 1. juni 2005 blev støjgruppen udskilt fra FORCE Technology i et selvstændigt firma dk-akustik ApS med anpartshaverne Dimitar Ianev og Peter Just.

Støjgruppen af dk-akustik har vist sig som et godt udannelsessted for specialister indenfor ekstern støj og især i forbindelse med løsning af konkrete måleopgaver, hvor ”skrivebordsfolk” meget ofte kommer ”til kort”. Af tidligere medarbejdere i støjgruppen skal således nævnes: Peter Larsen, ud­vikler og superviser hos Brüel & Kjær, Bent Andersen arbejder i dag med støjsvage vejbelæg­ning­er og hjulstøj hos Vejdirektoratet, Claus Backalarz og Jens Laursen er i eksternstøjgruppen hos DELTA Akustik & Vibration. dk-akustik afholder også jævnligt kurser for virksomheder og tilsyns­myndigheder om ekstern støj og målinger heraf samt om myndighedernes krav hertil.

Vores mission er at hjælpe vores kunder.
Vores vision er at være den foretrukne og vedvarende forretningspartner.
Vores styrke er at lytte og løse de udfordringer kunderne har, så de kan koncentrere sig om deres primære opgaver.

——————————————

dk-akustik

Hollandsvej 12
2800 Lyngby, Danmark

tel: +45/ 24 94 83 35
e-mail: info@dk-akustik.dk
——————————————