om os


1918 – Dansk Kedelforening (Foreningen af danske kedelejere) startet med aktiviteter tilknyttet til driftsforholdene på forskellige formere for energianlæg. Dette har ført til opbygning af en omfat­ten­de viden hos medarbejderne om driftstekniske forhold på såvel det energi- som miljømæssige område. Denne viden, suppleret med måletekniks sagkundskab, udnyttes af medlemskredsen og danner baggrund for forskningsmæssige projekter med økonomisk støtte fra ministerier og styrel­ser samt private virksomheder.

1962 – støjgruppen oprettet med Poul Behnk som leder. Gruppen havde til formål at udføre må­linger af intern og ekstern støj i forbindelse med industrielle anlæg, erhvervsvirksomheder, var­mecentraler og kraftværker samt støj- og vibrationsmålinger til sporing af støjkilder og –trans­mis­sionsveje. Endvidere ydes bistand ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

1981 – Opnået DANAK akkreditering nr. 91: ”Prøvning inden for akustik”. Denne akkreditering er siden løbende blevet fornyet.

1984 – Peter Just fuldtidsbeskæftiget i afdelingen.

1996 – Dansk Kedelforening omdøbt til dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ

2002 Dimitar Ianev ansat i dk-TEKNIK

2004 – Sker en sammenlægning af dk-TEKNIK med FORCE Technology. Støjgruppen flytter sam­men med den øvrige måletekniske afdeling til FORCE Technology i Brøndby.

2005 – Støjgruppen udskilt fra FORCE Technology i et selvstændigt firma dk-akustik ApS med anpartshaverne Dimitar Ianev og Peter Just.

Støjgruppen af dk-TEKNIK/dk-akustik har vist sig som et godt udannelsessted for specialister indenfor ekstern støj og især i forbindelse med løsning af konkrete måleopgaver, hvor ”skrivebordsfolk” meget ofte kommer ”til kort”.
Af tidligere medarbejdere i støjgruppen skal således nævnes: Bent Andersen arbejder i dag med støjsvage vejbelæg­ning­er og hjulstøj hos Vejdirektoratet, Claus Backalarz og Jens Laursen er i eksternstøjgruppen hos DELTA Akustik & Vibration.