støj krav


5-1984

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: Ekstern støj fra virksomheder” er angivet som skrevet en række vejledende grænseværdier, som skal anvendes af de aktuelle myndigheder på området i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse for en konkret virksomhed.

For at gentage ovenstående er det vejledende grænseværdier og først det der er angivet i miljøgodkendelsen er grænseværdier som forpligtiger. Myndighederne skal dog generelt følge vejledningen og både virksomheden og berørte naboer kan anke de stillede krav. For at afklare en del uafklarede forhold i forbindelse med myndighedernes fastsættelse af støjkrav har Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledning nr. 3 / 1996: ”Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder”.

Dette supplement gav ved dens fremkomst anledning til en del uro idet den blev udlagt som et grundlag for lettelser af støjkravene i forhold til de vejledende krav indtil det i dette supplement blev klargjort, at ”der bør lægges særligt vægt på at begrænse eller helt undgå et tillæg (dk-akustik: lempelse i forhold til de vejledende grænseværdier) i natperioden”.

Der er også angivet, at der ”ved vurderingen af, om der bør gives et tillæg på mere end 10 dB(A), kan inddrages følgende forhold:

  • Store samfundsmæssig betydning af virksomheden
  • Aktiviteter der er sæsonbetonet (efterår, vinter eller tidligt forår)
  • Aktiviteter der forekommer sjældent
  • Der er mange støjkilder (adskillige hundrede)
  • Baggrundsstøjen er dominerende” (trafikstøj)

”I godkendelsessager, hvor der gives et tillæg på over 10 dB(A), bør der indføres en mulighed for revision af støjvilkårene efter ca. 4 år”.
”Såfremt der skal foretages en omfattende støjdæmpning af mange støjkilder, vil der være betydelig usikkerhed med hensyn til den samlede effekt af støjdæmpningen. I disse tilfælde bør der udarbejdes en faseopdelt handlingsplan, som justeres efter hvert støjdæmpningstrin på baggrund af en beregning/måling udført efter retningslinjerne for ”Miljømåling – ekstern støj”.

En faseopdelt handlingsplan bør normalt ikke strække sig over mere end de før nævnte 3 – 5 år.